I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu www.funarena.cz (dále    jen

„VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen „smlouva“ nebo také „kupní smlouva“), kdy na jedné straně je společnost AGS Trade s.r.o., IČO: 27616169, se sídlem Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 119134, jako prodávající (dále jen „AGS“) a na  straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s AGS nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou  součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, Reklamační řád a Platební a dodací podmínky, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě uzavření kupní smlouvy. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce AGS, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. AGS nebo smluvních partnerů AGS, není-li v konkrétním případě zvláštní  smlouvou  sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

AGS sděluje, že

a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, AGS si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od AGS, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

a. c. AGS neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném AGS uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

e. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla AGS nebo na e-mail: info@funarena.cz

f. spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

i. o poskytování služeb, které AGS splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli AGS a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

iii. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

g. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

h. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u AGS, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném AGS tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku, odešle objednávku a tato objednávka bude doručena AGS. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník AGS, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a doručením objednávky Kupujícího AGS, za případné chyby při přenosu dat AGS nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy AGS neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Nedojde-li k odeslání informativního emailu na Kupujícím zadaný email, tak nedošlo k doručení objednávky Kupujícího do AGS a kupní smlouva nebyla uzavřena. 

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu AGS. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, na základě zákonných důvodů či v souladu s těmito VOP.

Vztahy, které vzniknou na základě smlouvy, se řídí právem České republiky a spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je ze strany AGS archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění  a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

AGS není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. 

Kupní smlouvou se AGS zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí AGS kupní cenu. 

AGS si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

AGS Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. 

AGS splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Dodá-li AGS větší množství věcí Kupujícímu (podnikateli), než bylo ujednáno, není kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství a Kupující (podnikatel) je povinen informovat AGS a přebytečné množství vrátit AGS bez zbytečného odkladu.

AGS odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní AGS umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže AGS škodu způsobila porušením své povinnosti. 

Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká AGS právo věc po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.

IV. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamační řád 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost vztahující se ke Kupujícímu (spotřebiteli) se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost vztahující se ke Kupujícímu (podnikateli) se řídí příslušnými právním předpisy.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o 

a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

a. c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode  dne  převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně, a to na adrese AGS Trade s.r.o. - Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4 nebo elektronicky na e-mail: info@funarena.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá AGS bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od AGS obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu AGS spolu s vyplněným vzorovým formulářem oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, s kopií či číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu AGS bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy, a to stejným způsobem. Pokud spotřebitel vrátí pouze část zboží dle kupní smlouvy, bude mu vrácena pouze částka za toto zboží. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, AGS není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží AGS odeslal. 

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi AGS a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má AGS  právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Do okamžiku převzetí zboží Kupujícím je kterákoli strana oprávněna od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí AGS Kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena, a to způsobem, kterým byla placena. Odstoupení od smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně.

 

Obecná ustanovení o odstoupení od smlouvy

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Z důvodu ochrany práv Kupujícího, je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu přímo na pobočce, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem či podpisy statutárního orgánu. 

 

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, název, adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa, bankovní spojení, informace o všech provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů AGS, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může AGS pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje Kupujícího nebudou ze strany AGS bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou AGS, zpracovatele či jiných osob poskytujících Kupujícímu plnění.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od poslední uskutečněné objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že AGS nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat AGS nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby AGS nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu AGS povinen tuto informaci předat. AGS má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

AGS může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, AGS pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. 

 

VII. Provozní doba

Objednávky přes internetový portál FUNARENA: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

VIII. Ceny 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí  spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému AGS. AGS v takovém případě Kupujícího informuje o odstoupení od smlouvy ze strany AGS.

AGS si vyhrazuje právo považovat kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

IX. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

AGS doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na FUNARENA. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky

 

X. Ochrana spotřebitele

V případě, že dojde mezi AGS a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje AGS prostřednictvím elektronické adresy info@funarena.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle AGS na elektronickou adresu spotřebitele. 

AGS je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží,     v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího AGS Trade s.r.o. - FUNARENA, Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4, e- mail: info@funarena.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). 

Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího AGS Trade s.r.o. - FUNARENA, Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

AGS Trade s.r.o. – FUNARENA

Adresa: AGS Trade s.r.o. - FUNARENA, Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4

E-mail: info@funarena.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (**) bez udání důvodu (*) / z důvodu (**):  

Datum objednání zboží (**)/datum obdržení zboží (**): Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:  

Datum:

 

Podpis:

 

(*) Nehodící se škrtněte. (**) Doplňte údaje.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.funarena.cz (dále jen „e-shop“) provozovaného společností AGS Trade s.r.o., IČO: 27616169, se sídlem Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 119134 (dále jen „prodávající“), a v provozovnách či sídle prodávajícího mezi spotřebiteli na jedné straně (dále jen „kupující“) a prodávajícím na straně druhé.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna (uplatnění práv z vadného plnění dále jen jako “reklamace“) v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. V případě kupních smluv uzavřených přes e-shop tvoří reklamační řád součást všeobecných obchodník podmínek zasílaných kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou.

 

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně či prostřednictvím přepravce, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího      z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující  není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

III. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu  písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty. 

Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

IV. NÁKLADY REKLAMACE

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

V. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, zejména pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího      z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

VI. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY 

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5, tj. pouze v případě smluvní záruky za jakost. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Bez ohledu na oprávněnost uplatnění nároku ze záruky za jakost kupující nemá nikdy nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz            Web: adr.coi.cz

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu s využitím prostředků internetové komunikace či prostřednictvím e-shopu, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@funarena.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

Všechny sušenky?

Aby web Fun Arena fungoval, jak má ...

Soubory cookies a podobné technologie nám pomáhají zlepšovat užívání našeho webu, vylepšovat ho a vyvíjet pro Vás další služby. Díky nim také poznáme Vaše preference a snadněji Vám zobrazíme přesně to, co hledáte. Pokud přijmete všechny cookies, umožníte nám, abychom je využívali pro všechny zmíněné účely. Můžete si ale také zvolit své vlastní nastavení aneb proti gustu žádný dišputát. Vaše volba bude platit pro web www.funarena.cz a jeho subdomény. Pokud budete chtít svoje nastavení v budoucnu změnit, tak v patičce naleznete záložku "Nastavení cookies“.

Jakou chcete sušenku?

Fun Arena podle Vaší chuti.

Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies.

Nastavení souborů cookies

  • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

  • Díky nim lépe poznáme, co Vás zajímá, a nebudeme Vás obtěžovat informacemi, které nepotřebujete. Zároveň díky nim můžeme neustále vylepšovat naš web a služby ku Vaší spokojenosti.

  • Tyto cookies nám pomáhají, abychom Vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se Vám mohla líbit a bude pro Vás užitečná.